Slovníček pojmů

Abnormita — odchylka od obvyklého jevu

Adaptace — přizpůsobení, přizpůsobivost

Adenoidní vegetace — zvětšená nosní mandle

Afázie — částečná, nebo úplná ztráta již nabyté řeči

Afonie — ztráta hlasu

Agrafie — chorobná neschopnost psát, písemně se vyjadřovat

Agramatismus — neschopnost tvořit gramaticky správné tvary

Akalkulie — neschopnost počítat

Alexie — nerozvinutí, nebo ztráta schopnosti číst

Anamnéza — část zdravotního záznamu, kde se zaznamenává dřívější zdravotní stav pacienta

Artikulace — článkování hlásek mluvidly při vyslovování

Audiogram — grafický záznam výsledku audiometrického měření stavu sluchu

Audiometr  elektroakustický přístroj k měření stavu sluchu

Bazální — základní

Bilabiální — obouretný, tvořený oběma rty

Bilingvismus — dvojjazyčnost, používání dvou jazyků

Centrální — střední, ústřední, hlavní

Degenerace — odchýlení od pravidla, vývojový ústup

Dentice — prořezávání zubů, tvoření zubů a jejich růst

Diagnóza — rozpoznání, určení choroby

Diferenciace — rozlišování

Dominance — převládání

Dysfonie — hlasová porucha, nesprávná hlasová funkce, nenormální tvoření hlasu

Dysfunkce — porucha činnosti, poškozená činnost

Dysgrafie — porucha psaní

Dysgramatismus  porucha schopnosti tvořit gramaticky správné tvary

Dyslexie — porucha čtení, špatné pochopení smyslu čteného slova

Dysortografie — neschopnost správně gramaticky psát

Elektivní — výběrový

Empatie — vcítění, schopnost prožívat city, myšlenky a jednání druhého jedince v sobě

samém

Enuréza — noční pomočování

Etiologie — nauka o původu

Fixace — upevnění

Fonace — tvorba a vydávání hlasu

Fonetika — nauka, zabývající se zvukovou stránkou řeči

Foniatrie — lékařský obor, zabývající se vadami řeči

Fyziologický — přirozený, zdravý

Hemisféra — polokoule

Hyperaktivita — chorobné, nadměrné zvýšení činnosti

Hypofunkce — chorobně snížená činnost

Chronický — trvající dlouhou dobu, vleklý, stálý

Integrace — sjednocení, spojení

Komunikace — sdělování a dorozumívání mezi jedinci, spojení, spojování

Koordinace — harmonická souhra

Labiodentální — retozubný

Lateralita — vrozené nebo získané přednostní užívání orgánu jedné poloviny těla

Logopedie — úsek speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s vadami řeči

Meningitida — zánět mozkových blan

Meningoencefalitida — současný zánět mozku a mozkových blan

Mimika — vyjadřování výrazem tváře nebo pohyby

Motorika — pohybovost, schopnost se pohybovat

Neurologie — lékařský obor, zabývající se nervovými chorobami a jejich léčbou

Ortodontie — nauka o nepravidelnosti chrupu a jeho léčení

OVŘ - opožděný vývoj řeči

PAS - porucha autistického spektra

Pediatrie — dětské lékařství

Perinatální — týkající se období deseti dnů po porodu

Prevence — předcházení, včasná ochrana

Prognóza — předpověď

Recidiva — opakování, návrat choroby

Regrese — ústup, zpětný vývoj

Respirace — dýchání

Rezonance — ozvěna, odezva

Rinolálie — huhňavost

Senzomotorický — vztahující se k citlivosti a pohybu

Symptom — příznak, projev

Terapie — ošetřování, léčba

VD - vývojová dysfázie

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …