Afázie

Jedná se o komplikované a nejednoznačné postižení jako je ztráta produkce nebo rozumění řeči v důsledku ložiskového poškození mozku. Je možné, že jste se právě vy setkali s dětskou afázií, která vzniká jako náhlé přerušení a poškození dosud normálně se vyvíjející centrální nervové soustavy (CNS). Příčiny vzniku afázie u dětí bývají podobné jako u dospělých.

Příčiny vzniku afázie

  • Cévní mozkové příhody (CMP) – nejčastější příčinou krvácení v mozku je vysoký krevní tlak. Kromě toho také může prasknout tzv. aneurysma, což je tepenná výduť, která je charakteristická zeslabením s výdutí cévní stěny. Krvácení může být také projevem mozkového nádoru, nebo následkem úrazu hlavy. Mezi cévní mozkové příhody můžeme zařadit také ischemický infarkt, snížené prokrvení mozku (jejichž příčinou je například trombóza mozkových cév, embolie).
  • Úrazy a poranění mozku – otřes mozku, zhmoždění mozku
  • Nádory mozku
  • Zánětlivá onemocnění mozku
  • Degenerativní onemocnění CNS – sem můžeme zařadit Alzheimerovu nemoc, demence
  • Intoxikace mozku – v souvislosti s užíváním drog, vyšší konzumace alkoholu

Rozdělení afázií

Na celém světě existuje celá řada odborníků, kteří se afázií zabývají. V literatuře můžete najít celou řadů různých rozdělení. My zde uvádíme rozdělení, které je používáno na Neurologické klinice FN Olomouc.

Expresivní afázie

U tohoto typu afázie bývá narušeno vyjadřování. Řeč je pomalá, neplynulá, člověk má obtíže s vyjádřením myšlenky. Velmi nápadné jsou obtíže při utváření slov. U nejtěžších typů expresivní afázie pacient používá slova, která svým významem neodpovídají mluvní situaci. Například se zeptáte pacienta: „Jak se dnes máš?“ a on vám odpoví „Pepík“. U tohoto typu afázie bývá porušena také schopnost čtení a psaní. Kromě čtení jako takového bývá porušeno chápání obsahu vět. Rozumění řeči však porušeno není. Může se však stát, že když mluví více lidí najednou, pacient není schopen vnímat souvislosti takového hovoru, pak bývá druhotně porušeno chápání mluvené řeči.

Integrační afázie

Základním charakteristickým rysem tohoto typu afázie je kromě jiných poruch také tzv. Gertsmannův syndrom. U integrační afázie může být porušena schopnost číst, kreslit (ale může být zachována schopnost obkreslovat). Časté bývají obtíže s chápáním složitějších mluvních celků, nebo když mluví více lidí najednou. Porozumění řeči není porušeno.

Percepční afázie

Tento typ afázie je charakteristický poruchou porozumění řeči. Někdy se stává, že pacient mluví nápadně mnoho, řeč je překotná, ale postrádá informační hodnotu. Při těžkém postižení se stává, že pacient nerozumí vůbec. Stává se, že pacient si tuto svou poruchu neuvědomuje. Také se stává, že člověk ulpívá na předchozím podnětu, stále opakuje stejné slovo. Kromě těchto obtíží bývá těžce porušena schopnost psát, číst a kreslit.

Amnestická afázie

Patří mezi nejlehčí formy afázie. Člověk si často nemůže vzpomenout na určité slovo, proto toto slovo vysvětluje větami. (např. si nemůže vzpomenout na slovo lžíce, a proto řekne ta věc co s ní jíme polévku). Tento příznak se může také promítnout při schopnosti psát. Při psaní vynechávají lidé písmena, zapomínají interpunkční znaménka, nedokončí větu. Rozumění řeči nebývá porušeno, ale občas může být narušeno opakování delších vět.

Globální (totální) afázie

Tento typ afázie je nejtěžší poruchou. Pacient nerozumí mluvené řeči, nemůže produkovat řeč, je dezorientovaný, neumí odpovědět na otázku, jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí atd. Globální afázie může být přítomna u pacienta v prvních hodinách po mozkové příhodě. Postupně se pacientův stav může zlepšovat a afázie může přejít do jiného (předchozího) typu afázie. Ale při rozsáhlých postiženích mozku může globální afázie přetrvávat a stav pacienta se zlepší jen minimálně.

Logopedická terapie

Terapie afázie je velmi individuální záležitost. Ke každému pacientovi musí klinický logoped i lékaři přistupovat podle typu a závažnosti jeho postižení. Velmi důležité je začít s terapií co nejdříve. Klinický logoped by měl s pacientem navázat první kontakt již v nemocnici. Další péče závisí také na tom, zda je pacient pohyblivý či nikoliv. Pokud je pacient mobilní a je v domácí péči může pravidelně docházet na ambulantní logopedickou terapii (v doprovodu člena rodiny, nebo sám). Pokud je pacient imobilní, má nárok na logopedickou péči na lůžku přímo v nemocnici. Kromě logopedické péče je samozřejmě nezbytná také rehabilitační péče, kterou má pacient zpočátku každý den na lůžku nebo eventuálně ambulantně podle potřeby.

Prognóza

Prognóza je vždy ovlivněna několika faktory. Vždy záleží na rozsahu a místě poškození mozku. Velmi důležitým faktorem je i postoj pacienta, jeho odhodlání svůj stav zlepšit. Lepší prognózu mají pacienti s expresivní a integrační afázií. Horší výsledky mají pacienti s percepční a globální afázií.

U pacientů, kteří prodělají zánětlivé onemocnění mozku je prognóza poměrně dobrá. Pacienti s úrazy mozku prochází dlouhodobou rehabilitací, na které se podílí celá řada odborníků. Tady je prognóza velmi individuální. Co se týče dětských pacientů, tam je prognóza ve většině případů velmi dobrá. Dětský mozek disponuje lepší plasticitou než mozek dospělého člověka, proto mívají dětské afázie dobrý vývoj.

Příspěvek na péči

Lidé s po CMP mají nárok na příspěvek na péči. Tento příspěvek se pohybuje u dětí do 18 let od 3000 do 11000 Kč. U dospělých lidí od 2000 do 11000 Kč. Částka závisí na závažnosti postižení.

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. 

Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

Použití příspěvku na péči

Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat dle vlastní potřeby a dle individuálně zvoleného způsobu zajištění péče.

Kdo poskytuje příspěvek na péči

O příspěvek na péči lze požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Obcí s rozšířenou působností je v ČR 205 a v rámci hlavního města Prahy je to pak 22 městských částí.

SDRUŽENÍ

Občanské sdružení KLUB AFASIE

Kontakt: Mgr. Zuzana Konůpková (mobil 776 754 080)

PaeDr. Jitka Stejskalová

jitka.stejskalova@gennet.cz

Neurologická klinika

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 50 Praha 4

 

Sdružení CMP

Elišky Peškové 17. 150 00 Praha 5

Kontakt: v úřední dny (pondělí a středa) na telefonním čísle 241 721 518.

 

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Křižíkova 56/75A. 186 00 Praha 8

Tel.: 226 807 048,  info@cerebrum2007.cz

 

Občanské sdružení PRO AFÁZIE

Kontakt: Mgr. Naděžda Lasotová (mobil 606 243 766), Bc. Hana Dvořáková (mobil 602 767 580), PhDr. Milena Košťálová (tel. 532 232 350)

proafazie@seznam.cz

Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

 

Partnerské poradenství i pro problematiku pacientů s afázií (bezplatné služby)

Kontakt: Mgr. T. Šimečková (tel. 548539271)

Táborská 198, 615 00 Brno-Židenice

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

www.klubafasie.com

www.oszare.sweb.cz

www.afazie.cz

www.ictus.cz

www.sdruzenicmp.cz

VHODNÉ POMŮCKY

www.slovnik.kvalitne.cz  (jedná se o pomůcku Afatický slovník)

www.klubafasie.cz  (pomůcka Pracovní listy pro reedukaci afázie)

www.mentio.cz   (počítačové programy)

 

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …