Jak můžu předcházet poruchám řeči?

V současné době, kdy narůstá počet dětí s narušenou komunikační schopností, je obzvlášť důležité věnovat pozornost prevenci vzniku řečových poruch. Na prevenci primární, tedy prvotní, se podílí rodiče dítěte a rodina. Ne všem poruchám řeči můžeme předejít poctivou prevencí. Celá řada řečových poruch vzniká na základě dědičnosti, poškození centrální nervové soustavy v těhotenství nebo při porodu. V takových případech je nejdůležitější vyhledat odbornou pomoc včas a začít co nejdříve s logopedickou péčí.

Vývoj řeči je složitý proces, který začíná po narození. Podle nejnovějších výzkumů již víme, že dítě vnímá zvuky, hluk a řeč již v děloze matky a podle libosti a nelibosti na tyty zvuky reaguje.

Prostředí

Nejdůležitějším prvkem je společenské prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. V tomto prostředí musí být dítěti poskytován dostatek řečových podnětů. Již od narození je potřeba: - zpívat písničky, nebo broukat příjemné melodie

  • opakovat dítětem vydávané zvuky (při broukání, žvatlání)
  • pozitivně přijímat všechny hlasové projevy
  • verbálně komentovat vše co dospělý nebo dítě dělá, vidí, slyší

Sluch a zrak

Nepostradatelnými smysly pro vývoj řeči je sluch a zrak. Bez zdravého sluchu se řeč nemůže normálně vyvíjet. Pomocí zraku zase děti napodobují gesta, mimiku, odezírají správnou výslovnost. Zahrnovat děti zvukovými hračkami a hračkami, které rozvíjí zrakové vnímání by mělo být samozřejmostí. Od prvního roku života dítěte je vhodné postupně zařazovat čtení pohádek nebo zpěv na dobrou noc.

Správný řečový vzor

V případě, že dítě vyrůstá s dospělými, kteří nemají správnou výslovnost, popřípadě trpí jinou vadou řeči, je vysoce pravděpodobné, že se u dítěte projeví stejné nebo obdobné potíže. Zdravé dítě je ve svém vývoji schopné napodobovat jak správný, tak i nesprávný řečový vzor.

Dostatek řečových podnětů

Pro správný vývoj řeči je důležitý přiměřený dostatek řečových podnětů. Děti, které vyrůstají v prostředí s nedostatkem řečových podnětů mají zpomalený vývoj řeči, nedostatečnou slovní zásobu a chudé vyjadřovací schopnosti. Naopak děti, které jsou nadbytečně zahrnovány pozorností a nadměrně podněcovány mohou být neurotizované a projevovat se negativisticky nebo přecitlivěle.

Podněty k rozvoji řeči:

  • rozvoj slovní zásoby (popis věcí, hraček, obrázků v knížce)
  • rozvoj vyjadřovacích schopností (tvorba vět podle obrázků, zpěv, říkanky)
  • vyprávění příběhů, pohádek, odpovědi na otázky celou větou, říkanky, písničky atd.)
  • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky (kreslení, vybarvování
  • vystřihování, lepení atd.)
  • rozvoj hrubé motoriky, pohybu (běh, poskoky, jízda na odrážedle, na koloběžce, na kole, plavání, lyžování atd.)