Jak můžu předcházet poruchám řeči?

V současné době, kdy narůstá počet dětí s narušenou komunikační schopností, je obzvlášť důležité věnovat pozornost prevenci vzniku řečových poruch. Na prevenci primární, tedy prvotní, se podílí rodiče dítěte a rodina. Ne všem poruchám řeči můžeme předejít poctivou prevencí. Celá řada řečových poruch vzniká na základě dědičnosti, poškození centrální nervové soustavy v těhotenství nebo při porodu. V takových případech je nejdůležitější vyhledat odbornou pomoc včas a začít co nejdříve s logopedickou péčí.

Vývoj řeči je složitý proces, který začíná po narození. Podle nejnovějších výzkumů již víme, že dítě vnímá zvuky, hluk a řeč již v děloze matky a podle libosti a nelibosti na tyty zvuky reaguje.

Prostředí

Nejdůležitějším prvkem je společenské prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. V tomto prostředí musí být dítěti poskytován dostatek řečových podnětů. Již od narození je potřeba: - zpívat písničky, nebo broukat příjemné melodie

  • opakovat dítětem vydávané zvuky (při broukání, žvatlání)
  • pozitivně přijímat všechny hlasové projevy
  • verbálně komentovat vše co dospělý nebo dítě dělá, vidí, slyší

Sluch a zrak

Nepostradatelnými smysly pro vývoj řeči je sluch a zrak. Bez zdravého sluchu se řeč nemůže normálně vyvíjet. Pomocí zraku zase děti napodobují gesta, mimiku, odezírají správnou výslovnost. Zahrnovat děti zvukovými hračkami a hračkami, které rozvíjí zrakové vnímání by mělo být samozřejmostí. Od prvního roku života dítěte je vhodné postupně zařazovat čtení pohádek nebo zpěv na dobrou noc.

Správný řečový vzor

V případě, že dítě vyrůstá s dospělými, kteří nemají správnou výslovnost, popřípadě trpí jinou vadou řeči, je vysoce pravděpodobné, že se u dítěte projeví stejné nebo obdobné potíže. Zdravé dítě je ve svém vývoji schopné napodobovat jak správný, tak i nesprávný řečový vzor.

Dostatek řečových podnětů

Pro správný vývoj řeči je důležitý přiměřený dostatek řečových podnětů. Děti, které vyrůstají v prostředí s nedostatkem řečových podnětů mají zpomalený vývoj řeči, nedostatečnou slovní zásobu a chudé vyjadřovací schopnosti. Naopak děti, které jsou nadbytečně zahrnovány pozorností a nadměrně podněcovány mohou být neurotizované a projevovat se negativisticky nebo přecitlivěle.

Podněty k rozvoji řeči:

  • rozvoj slovní zásoby (popis věcí, hraček, obrázků v knížce)
  • rozvoj vyjadřovacích schopností (tvorba vět podle obrázků, zpěv, říkanky)
  • vyprávění příběhů, pohádek, odpovědi na otázky celou větou, říkanky, písničky atd.)
  • rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky (kreslení, vybarvování
  • vystřihování, lepení atd.)
  • rozvoj hrubé motoriky, pohybu (běh, poskoky, jízda na odrážedle, na koloběžce, na kole, plavání, lyžování atd.)

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …