Kdy je vhodné začít s logopedií?

V níže vyjmenovaných případech je vhodné vyhledat logopedii již před třetím rokem života dítěte.

 • rozštěpové vady
 • sluchově postižené děti
 • děti s tělesným postižením
 • děti se zrakovým postižením
 • děti s různými syndromy a jinými kombinovanými vadami

Řeč dítěte do tří let věku

Od narození do tří let věku dítěte dochází k prudkému rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, pak žvatlají, kolem prvního roku začínají používat první slova, v osmnácti měsících je začínají spojovat do dvouslovných vět, ve třech letech již komunikují v zatím gramaticky nesprávných větách.
Ve třech letech ještě není tolik důležité, jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči:

 • Slovní zásoba
 • Tvorba vět
 • Říkanky, písničky

Řeč dítěte od tří do čtyř let

S tříletým dítětem je možné začít docházet na logopedii v případě, že má:

 • opožděný vývoj řeči
 • je postiženo rozumění řeči
 • řeč je výrazně nesrozumitelná
 • řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)

V případě, že je dítě schopno dobře spolupracovat, je možné začít také s vyvozováním výslovnosti. POZOR! Pouze s vyvozováním hlásek, které by dítě již v tomto věku mělo umět. Nikdy nevyvozujeme výslovnost, která neodpovídá věku. Porucha výslovnosti jedné nebo více hlásek říkáme dyslálie neboli patlavost.
V tomto věku se jedná o hlásky: M B P, D T N L J, K G H Ch, V F, samohlásky A O U I E, OU AU.

Řeč dítěte od čtyř do pěti let

Vyjadřovací schopnosti dětí se rozvíjí a zlepšují se. Stále narůstá slovní zásoba, děti tvoří složitější a rozvité věty, začínají používat všechny slovní druhy, dysgramatismy postupně ubývají, nechybují v předložkových vazbách atd. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. Jedná se o již výše zmíněné hlásky a dále Bě Vě Mě, Ť Ď Ň.
Opět platí, že nikdy nevyvozujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče také v případě, že má:

 • opožděný vývoj řeči
 • vývojovou dysfázii
 • dyslálii
 • koktavost

Řeč dítěte od pěti let

Po pátém roce jsou děti schopny srozumitelně komunikovat s vrstevníky i dospělými. Orientují se v čase i prostoru, rozeznávají pravou a levou stranu, dokáží vyprávět, popisovat obrázky. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

S pětiletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. CSZ, ČŠŽ, R, Ř. I tyto hlásky se samozřejmě mohou spontánně upravit až kolem šestého roku. Není to však pravidlem u všech dětí.

Vždy je potřeba mít na paměti, že logopedická terapie je dlouhodobá záležitost. Může trvat několik měsíců i let. Při vstupu do školy je ideální, když má dítě fyziologickou (přirozenou, správnou) výslovnost všech hlásek.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …