Kdy je vhodné začít s logopedií?

V níže vyjmenovaných případech je vhodné vyhledat logopedii již před třetím rokem života dítěte.

 • rozštěpové vady
 • sluchově postižené děti
 • děti s tělesným postižením
 • děti se zrakovým postižením
 • děti s různými syndromy a jinými kombinovanými vadami

Řeč dítěte do tří let věku

Od narození do tří let věku dítěte dochází k prudkému rozvoji řeči. Děti si nejdříve broukají, pak žvatlají, kolem prvního roku začínají používat první slova, v osmnácti měsících je začínají spojovat do dvouslovných vět, ve třech letech již komunikují v zatím gramaticky nesprávných větách.
Ve třech letech ještě není tolik důležité, jakou má dítě výslovnost, ale jaký je obsah jeho řeči:

 • Slovní zásoba
 • Tvorba vět
 • Říkanky, písničky

Řeč dítěte od tří do čtyř let

S tříletým dítětem je možné začít docházet na logopedii v případě, že má:

 • opožděný vývoj řeči
 • je postiženo rozumění řeči
 • řeč je výrazně nesrozumitelná
 • řeč je neplynulá (vývojová neplynulost, koktavost)

V případě, že je dítě schopno dobře spolupracovat, je možné začít také s vyvozováním výslovnosti. POZOR! Pouze s vyvozováním hlásek, které by dítě již v tomto věku mělo umět. Nikdy nevyvozujeme výslovnost, která neodpovídá věku. Porucha výslovnosti jedné nebo více hlásek říkáme dyslálie neboli patlavost.
V tomto věku se jedná o hlásky: M B P, D T N L J, K G H Ch, V F, samohlásky A O U I E, OU AU.

Řeč dítěte od čtyř do pěti let

Vyjadřovací schopnosti dětí se rozvíjí a zlepšují se. Stále narůstá slovní zásoba, děti tvoří složitější a rozvité věty, začínají používat všechny slovní druhy, dysgramatismy postupně ubývají, nechybují v předložkových vazbách atd. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. Jedná se o již výše zmíněné hlásky a dále Bě Vě Mě, Ť Ď Ň.
Opět platí, že nikdy nevyvozujeme výslovnost, která neodpovídá věku.

Se čtyřletým dítětem může být zahájena logopedická péče také v případě, že má:

 • opožděný vývoj řeči
 • vývojovou dysfázii
 • dyslálii
 • koktavost

Řeč dítěte od pěti let

Po pátém roce jsou děti schopny srozumitelně komunikovat s vrstevníky i dospělými. Orientují se v čase i prostoru, rozeznávají pravou a levou stranu, dokáží vyprávět, popisovat obrázky. Výslovnost hlásek se stále vyvíjí.

S pětiletým dítětem může být zahájena logopedická péče v případě, že ještě neumí vyslovit hlásky odpovídající věku. CSZ, ČŠŽ, R, Ř. I tyto hlásky se samozřejmě mohou spontánně upravit až kolem šestého roku. Není to však pravidlem u všech dětí.

Vždy je potřeba mít na paměti, že logopedická terapie je dlouhodobá záležitost. Může trvat několik měsíců i let. Při vstupu do školy je ideální, když má dítě fyziologickou (přirozenou, správnou) výslovnost všech hlásek.