Dyslalie

Dyslalie neboli patlavost je nejrozšířenější poruchou řeči nejen u dětí, ale také u dospělých. Jedná se o vadné tvoření hlásek.

U dyslalie bývá narušena výslovnost jedné nebo více hlásek. Velmi důležité je mít na paměti, že každému období odpovídá výslovnost určitých hlásek. Proto nemůžete po svém dítěti chtít, aby na příklad ve třech letech umělo vyslovovat hlásku R nebo Ř. Tyto hlásky jsou artikulačně náročné, a proto se většině dětí v tomto věku vyslovit nedaří, což je naprosto přirozené.

Pro vaši orientaci předkládáme stručný přehled vývoje výslovnosti jednotlivých hlásek. Vždy byste si měli uvědomit, že každé dítě je jedinečné a vyvíjí se individuálně. Velmi důležité je respektovat přirozený vývoj artikulace vašeho dítěte a nepožadovat po něm výkony, pro které není ještě dostatečně zralé.

Podle tabulky můžete odhadnout správný okamžik pro včasnou návštěvu logopedické ambulance. Všeobecně lze říci, že s nácvikem správné výslovnosti lze začít kolem čtvrtého roku.

Stručný popis vývoje artikulace v závislosti na věku dítěte:

Věk

Rozvoj slovní zásoby

Vývoj výslovnosti

do 1 roku

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší

M B P
A E I O U
D T N J

do 2,5 let

Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu.

K G H CH
V F
OU AU

do 3,5 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

Zvládá
N D T L (i artikulačně)
Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let

Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět.

Ň Ď Ť
Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí.

C S Z R Ř
kombinace
ČŠŽ a CSZ

Jaké jsou příčiny dyslalie?

 • Nesprávný řečový vzor: velmi důležité je, v jakém prostředí vás dítě vyrůstá. Dítě může vyslovovat nesprávně stejné hlásky, jako jiný člen vaší rodiny (otec, matka, babička, děda, sourozenci atd.) Dále je důležité, aby vaše řeč nebyla vůči dítěti příliš „mazlivá”, „šišlavá”. Vyslovujte vždy správně, nepoužívejte nadměrně zdrobněliny slov, ta se dětem hůře vyslovují.
 • Motorická (pohybová) neobratnost: dítě má obtíže s obratností jazyka, rtů, tváří.
 • Poruchy sluchu: záleží jaký je druh nebo stupeň poruchy sluchu (viz vady a poruchy sluchu)
 • Poruchy fonematického sluchu: tato porucha znamená, že vaše dítě nedokáže sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky (např. C - Č, S - Š, Z - Ž apod.)
 • Neustálé napomínání dítěte za nesprávnou výslovnost: tímto napomínáním můžete dítě neurotizovat. Může se stát, že dítě s vámi pak již nebude chtít komunikovat, bude mít k mluvení nechuť.
 • Nedostatek projevovaných citů (jedná se o děti ze sociálně slabých rodin, ve kterých se rodiče dětem nevěnují, jsou citově chladní). Tyto děti mají málo podnětů, a proto také začínají mluvit později, mají chudou slovní zásobu a následně i nesprávnou výslovnost.
 • Děti s mentální retardací, ADHD.
 • Odchylky řečových orgánů: přirostlá podjazyková uzdička, defekty chrupu, apod.

Logopedická terapie dyslálie

Při terapii dyslalie je velmi důležitý individuální přístup logopeda. Vždy se musí dbát na specifika, která jsou spojena s daným obdobím vývoje řeči, ve kterém se vaše dítě právě nachází. Při terapii se musí respektovat jisté zásady:

 • Cvičte s dítětem vícekrát denně v krátkých intervalech. Děti v předškolním věku udrží pozornost jen velmi krátce. Proto cvičte s dítětem maximálně 5 minut. Když vidíte, že je dítě unavené, jeho pozornost klesá, přestaňte procvičovat a nechejte jej ať si hraje, kreslí, nebo dělá zkrátka to, co ho baví a má rádo. Pokud vám to vaše časové možnosti dovolí procvičujte s dítětem alespoň dvakrát denně.
 • Vždy, když se dítě učí vyslovovat hlásku, používá se při vyvození takzvaná pomocná hláska (např. hláska C se vyvozuje z hlásky T) Vyvozování hlásek, viz. Ke stažení. Tímto způsobem se dítě vždy učí nový vzor artikulace hlásky a lépe tak opustí svůj původní nesprávný způsob výslovnosti.
 • Přístup logopeda ke každému dítěti musí být individuální!
 • Děti se často snaží vyslovovat novou hlásku přehnaně a nahlas (například moc tlačí, křičí, stále opakují slovo, aniž by si uvědomovali, jak novou hlásku tvoří a jak ji říkají). Proto cvičte tiše, bez velkého úsilí.

Vždy, když přistoupíte k vyvozování jakékoliv hlásky, je důležité zachovávat určitá pravidla. Je mylné myslet si, že když se vašemu dítěti podaří vyslovit hláska správně hned ji začne používat.Vždy musíte počítat s tím, že:

 1. Důležitá jsou přípravná cvičeníjazyka a rtů (viz procvičování motoriky mluvidel — artikulační cvičení)
 2. Až poté můžeme začít s vyvozováním hlásky.
 3. Po vyvození hlásky (tzn. dítě vysloví hlásku správně) ji musíme zafixovatve slabikách a slovech. Následně přecházíme k fixaci hlásky ve větách a říkankách.
 4. Jestliže, již dítě zvládne správně vyslovit hlásku ve slovech, můžeme přejít k automatizacihlásky do běžné řeči.

POZOR! Průběh a délka jednotlivých fází je velmi individuální, proto je potřeba obrnit se trpělivostí! Logopedická terapie může řádově trvat několik měsíců, někdy i několik let.

Sluchová vada, byl to šok!

Klárka byla už od narození to nejhodnější miminko. Skoro neplakala, jen spinkala nebo se spokojeně usmívala. Proto …

Můj kamarád koktá

„V soso-v sobotu hrají f-f f klubu Jaři!“ Takto nás častuje informacemi Tomáš, náš kamarád, o kulturním dění …

Náš syn dlouho nemluvil

Můj syn Marek začal navštěvovat soukromou mateřskou školu. S mluvením na tom nebyl nijak valně, ale počítala jsem …