Vady řeči

Vývojová disfáze

Neboli také specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností  nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když  podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. U vývojové dysfázie dochází k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že Vaše dítě vše slyší, vidí, nemá žádnou poruchu sluchu, či zraku, ale jeho centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. 

Příčiny vzniku vývojové dysfázie nám zatím nejsou zcela jasné. Ve většině případů, bývá u dětí s vývojovou dysfázií přítomen problém v těhotenství matky, u porodu či těsně po něm. Jistou roli zde také pravděpodobně hraje dědičnost. Opožděný vývoj řeči a vývojové poruchy se častěji objevují u chlapců. Často se tyto vady řeči objevují u mužských potomků. Pokud máte podezření, že právě Vaše dítě trpí opožděným vývojem řeči nebo vývojovou dysfázíi, zkuste pátrat u otce, strýců, dědečků, bratranců. Je možné, že jste netušili, že takový problém někdo z nich v dětství měl. Pokud zjistíte, že ano uveďte tuto skutečnost při každém vyšetření Vašeho dítěte (u logopeda, psychologa, foniatra, neurologa). 

Příznaky

Opožděný  vývoj řeči – slovní zásoba neodpovídáí věku, dítě netvoří věty, nebo tvoří věty krátké, jednoduché s gramatickými chybami, vynechává předložky, komolí slova, nesprávně ohýbá koncovky slov, nepoužívá všechny slovní druhy, přehazuje slovosled věty, nepoužívá zvratné se, si, apod.

Patlavost – dítě mluví nesrozumitelně, nebo je jeho projev obtížně srozumitelný pro okolí. Zaměňuje výslovnost jednotlivých hlásek ve slovech, hlásky nebo slabiky ve slovech vynechává.

Nerovnoměrný  vývoj – výrazný rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnostmi dítěte. (tento rozdíl by vám měl pomoci diagnostikovat klinický psycholog).

Narušení  paměťových funkcí – u vývojové dysfázie je charakteristické narušení krátkodobé verbální paměti (to znamená, že dítě neumí zopakovat delší slovo bez zkomolení, nezopakuje víceslovnou větu). Ve dvou letech by dítě mělo umět zopakovat dvouslovnou větu, ve třech letech tříslovnou atd.

Narušené  zrakové vnímání –  tyto potíže se projevují hlavně ve kresbě. Kresba postavy je velmi zvláštní, části těla jsou proporčně nesprávně nakreslené, kresba je často velmi dlouho opožděná vzhledem k věku dítěte. Při určování diagnózy je rozbor kresby velmi důležitý!

Narušené  sluchové vnímání – dítě má problémy s rozlišováním jednotlivých hlásek, obtížně rozlišuje zvukově podobné hlásky (pes x pas, kosa x koza, pere x bere apod.)

Narušená  časoprostorová orientace –  dítě mívá problémy s určením pravé a levé strany, obtížně určuje pojmy včera, zítra, ráno, večer, atd., nesprávně určuje vztahy mezi rodinnými příslušníky (teta, strýc, sestřenice, bratr, atd.)

Narušení  hrubé a jemné motoriky – děti mívají problémy s koordinací pohybů rukou, nohou (např. stoj na jedné noze, poskoky snožmo, na jedné noze, střídavé pohyby oběma rukama, kličkování mezi kužely, dítě mívá problémy s jízdou  na koloběžce, na kole, lyžích).

Lateralita – tedy dominance pravé nebo levé ruky, oka. U dětí s vývojovou dysfázií bývá často zkřížená lateralita, tedy vedoucí levá ruka, ale vedoucí pravé oko, nebo obráceně, popřípadě bývá lateralita nevyhraněná, tedy dítě nedrží tužku pouze v jedné ruce, ale ruce střídá.

Jaké  odborníky vyhledat?

Pokud máte podezření,  že s Vaším dítětem není něco v pořádku, máte pocit, že potřebujete poradit od odborníka, pak v první řadě zajděte za svým dětským lékařem. Ten by Vám měl napsat doporučení (takzvané „Káčko“) k vyšetření u klinického logopeda. Nedejte se odbýt poznámkami typu:  On to dožene. Na logopedii je ještě malý. To se samo upraví. Na logopedii vás pošleme až v pěti letech.

Velmi často se stává,  že pediatr doporuční napsat odmítne a Vy se k logopedovi dostanete pozdě. Jestliže Vaše dítě nemluví ve třech letech tak jak by mělo nebo má některé z výše uvedených příznaků, pak neváhejte a logopeda navštivte. Ten Vaše dítě vyšetří a doporučí Vám další postup. Běžný další postup při určování diagnózy je vyšetření u klinického psychologa, foniatra a neurologa. 

Terapie

Váš klinický logoped by Vám vždy měl vysvětlit, co všechno je potřeba u Vašeho dítěte rozvíjet. Dříve se terapie zaměřovala pouze na rozvoj řeči a výslovnosti. Dnes již víme, že tento postup je velkou chybou. Výuka správné výslovnosti u vývojové dysfázie je až druhořadou záležitostí. Pokud se zvolí správný postup terapie, sami uvidíte, že výslovnost Vašeho dítěte se výrazně zlepší sama, aniž byste se jí věnovali.

Velmi důležitá je spolupráce všech odborníků, kteří vám při terapii pomáhají. Velmi důležitá je spolupráce klinického logopeda a klinického psychologa s foniatrem, neurologem a pediatrem. V neposlední řadě je také důležitá spolupráce s rodinou dítěte. Právě rodiče jsou ti, kteří by se měli co nejvíce podílet na procvičování úkolů, které vám klinický logoped doporučí. Běžnou praxí je, že do logopedické ambulance docházíte jednou za dva týdny, někdy jen jednou za měsíc. Právě proto je důležité, abyste se procvičování věnovali každý den alespoň chvíli.

Celkově  musí terapie zahrnovat rozvíjení:

 • Hrubé a jemné motoriky
 • Grafomotoriky
 • Zrakového vnímání
 • Sluchového vnímání
 • Paměti a pozornosti
 • Myšlení
 • Orientace v čase a prostoru
 • Řeči

Školní docházka

Pokud má Vaše dítě  diagnostikovanou vývojovou dysfázii  zvažte zařazení dítěte do speciální MŠ školy pro děti s vadami řeči. V tomto typu mateřských škol se kvalifikovaní logopedi věnují terapii každý den, což Vám i Vašemu dítěti usnadní i práci doma.

Pokud je dítě ve věku šesti let nedostatečně vyzrálé k nástupu do školy poraďte se se  svým klinickým psychologem a logopedem, zda nebude vhodný odklad školní docházky. Rodiče velmi často trvají na tom, aby jejich dítě nastoupilo do běžného typu základní školy, ačkoliv to pro dítě představuje velkou zátěž a mnohem lepší by pro něj bylo zařazení do speciální základní školy pro děti s vadami řeči. V těchto speciálních ZŠ bývá snížený počet žáků ve třídě, děti jsou vzdělávány podle programu pro běžné ZŠ. Jelikož je dětí ve třídě šest až osm, učitelka má více času na individuální přístup ke každému dítěti a může tak přizpůsobit tempo výuku podle potřeb dítěte.

Nesprávné  zařazení dítěte do školního zařízení může mít negativní vliv na školní úspěšnost!

Samozřejmě, že je také  důležité v jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se speciální škola nachází. Pokud je pro Vás příliš daleko, pak je vhodné zvolit jiný typ školního zařízení.

Obtíže související  s vývojovou dysfázií se ve škole mohou projevit dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií. 

Jakého vzdělání  mohou děti s vývojovou dysfázií dosáhnout?

 1. Jako přípravu pro budoucí  povolání volí děti velmi často učební obor, v některých případech s maturitou.
 2. Střední školu s maturitou absolvují děti úspěšně jen někteří.
 3. Vysokoškolského vzdělání  dosahují mladí lidé s vývojovou dysfázií jen ve výjimečných případech.

Poslední otázka v poradně

Vada řeči?

Dobrý den, už více než rok se potýkám se zhoršenou schopností vyjadřování. Potíže spočívají v tom, že mluvím jakoby mě někdo škrtil. Občas se stává, že nedořeknu ani celou větu, sevře se mi hrdlo a musím že sebe slova doslova tlačit. Byl jsem na vyšetřeních u hlasových specialistů a štítné žlázy a lékaři shledali vše v pořádku. Čeká mě ještě neurologické vyšetření. Napadlo mě zda se u mě nevyskytla nějaká vada řeči. Každý den v práci komunikuji s lidmi a v posledním roce na mě byly kladeny vysoké nároky. Takže jsem se potýkal s vyšší mírou stresu, která ale z mého pohledu postupně mizí a na venek necítím stres. Napadá vás co se se mnou děje? Díky za váš pohled. :) Hezký den. LH

Novinky

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme - nová knížka pro děti

Publikace je určená zejména pedagogům v mateřských školách a dětských skupinách, mateřských centrech, případně rodičům předškolních dětí. Obsahuje množství nápadů a aktivit – říkanek, rytmizací, melodizací, pohybových či relaxačních her a improvizací, v nichž hlavní roli sehrávají předměty každodenní potřeby. Vazba slov a slovních spojení na rytmus, melodii a pohyb přirozeně a hravě podporují u dětí seznamování se s novými slovy, napomáhá procvičovat již známé výrazy, rozvíjet paměť i dětský řečový projev. 
Ladislava Horová pracuje jako učitelka MŠ, publikovala řadu dětských knížek.

http://obchod.portal.cz/vychova-v-ms/veci-ktere-dobre-zname-do-rikanky-zamichame/

Nejvíce hledané výrazy

Logopedie, Logoped, Špatná mluva, Špatná výslovnost, Vady řeči, Vady sluchu, Výslovnost hlásek, Logopedická ambulance, Logopedická cvičení, Logopedická cvičení ke stažení, Logopedická cvičení online, Logopedické pexeso, Logopedické říkanky, Logopedické říkanky ke stažení, Logopedické říkanky online, Logopedická poradna